Harrbäckens äldsta historia

Byn Harrbäcken i Piteå socken har administrativt aldrig räknas som en egen by.

Undantaget är några år på 1500- talet. Byn består av ett antal hemman som skriv under Porsnäs och Håkansö byar. De hemman som fanns på 1500- och 1600- talen

Numrerades från Porsnäs 13 till Porsnäs 18.

Harrbäckens ålder är svår att säkert fastställa, men redan i den äldsta bevarade skattelängden för Piteå socken från år 1539 finns en person bosatt i byn.

Det är Sven Andersson med två fullvuxna söner. Sven betalade bågskatt detta år. Alla män  som kunde spänna en (typ armborst) skulle betala en speciell

Personskatt, bågaskatt. Eftersom Svens två söner betalade skatt redan år 1539 kan man anta att de är födda runt år 1520. Harrbäcken borde ha befolkats

Senast 1520.Eftersom Harrbäcken skrevs under Porsnäs år 1543 och senare kan man anta att Harrbäcken ännu tidigare har varit utägor under Porsnäs.

Porsnäs kärna låg vid den här tiden strax ovanför nuvarande ”Otter-gården”

Namnet Harrbäcken kan härledas till  ”bäcken med harr i”. År 1539 stavas byanamnet ”Harrbeck”. Namnet syftar på den bäck, som idag är mycket liten

Men som tidigare varit en havsvik. Bäcken är Harrbäcksavan gamla utlopp i havet.

 

Vid 1400-talet slut var havet fem meter högre än det är idag: Kustlinjen såg helt annorlunda ut än den gör dag. Detta beror på landhöjningen.

Harrbäcken och Brändön bildade tillsammans en ö som låg i en havsvik som ledde in in till Porsnäs. Det var ”bergarberget” tillsammans med

Brändöberget som bildade denna ö. Den tidigare nämnda ”bäcken” var vid den här tiden ett 75 meter brett sund.