Norrjärdens kyrka och kyrkstad ligger i Norr-fjärdens centrum vid Porsnäsfjärden ca 15 km norr om Piteå.

 

I takt med befolkningsökningen och högre adminis-trativa krav på samhället beslutades 1905 att Piteå landsförsamling skulle delas och få två nya socknar. Hortlax och Norrfjärden. Namnet Norrfjärden har sedermera blivit benämningen på centralorten som samlar de närbelägna byarna Porsnäs, Håkansön och Kopparnäs under ett gemensamt namn.

Norrfjärdens församling skapades och en egen kyrka planerades. Förslag från en byggmästare från Porsnäs inkom men förkastades. Uppdraget gick slutligen till Torben Grut (1871-1945) som bland annat ritat kyrkor och villor. Mest är känd är han för Stockholms stadion som han ritade samtidigt som Norrfjärdenkyrkan.

Karaktärsbeskrivning 

Fyra år senare kunde den nya kyrkan i Norrfjärden invigas. Den ritades av Norrbottensarkitekten Göte Lundström vid NAB. Han skulle senare rita bland annat Piteås stadshus. Den nya kyrkan uppfördes i en strikt modernistisk stil med platta tak, kvadratiska former och slutna tegelfasader. Hela byggnadskroppens form utgår från den traditionella kyrkan med långhus och sidoskepp. Om än kyrkan kan kännas väldigt modern i sitt uttryck är den samtidigt i grunden traditionellt utformad. Tornet har fått en kvadratisk och luftig form och lämnar kyrkklockorna synliga.

 

Sydväst om kyrkan ligger begravningsplatsen. Där finns ett kapell som uppfördes samtidigt som den gamla kyrkan. Det kan förmedla en aning om hur den gamla kyrkan i Norrfjärden såg ut.

 

Förhållningssätt

För att bevara och förstärka kyrkan och kyrkstadens karaktär är det viktigt att kyrkstugorna underhålls med hänsyn till dess kulturhistoriska och estetiska värden. I första hand kan det röra sig om åtgärder för att hindra förfall. Kyrkan bör underhållas utifrån sina specifika stilegenskaper som är strikt modernistiska.

Kyrkan invigdes 1913, två år innan sockenbildningen formellt var verkställd. Kyrkan fick en utpräglad nationalromantisk utformning. Fasaderna och de karaktäristiska strävpelarna kläddes med brädspån. Allt i ett nationalromantiskt syfte att efterlikna fornnordisk byggnadskonst. Nordväst om kyrkan uppfördes flera kyrkstugor. Flera av stugorna blev stora, två våningar och med flera lägenheter, så kallade kyrkstuge-kammare. Stugorna placerades i strikta rader, de högsta närmast kyrkan. På så vis kunde kyrkstadstraditionen fortleva trots att avståndet till kyrkan blivit betydligt kortare för de flesta i socknen. Den 2 augusti 1963 slog blixten ned i den stora träkyrkan och elden var obönhörligen lös. Tre brand-kårer kämpade med att släcka den stora branden men helt förgäves. Kyrkan gick inte att rädda

Kyrkan i Norrfjärden är en konsekvent modernistisk skapelse från 1960-talet. Den ersatte den gamla kyrkan som brann ned efter ett blixtnedslag 1963.