Stiftelsen Karl-Axel Nybergs minnesfond

Stiftelsen har bildats för att främja verksamhet i ungdomsgårdsanda för barn och ungdomar som bor och/eller går skola i Norrfjärden. Syftet kan uppnås genom såväl aktiviteter i Stiftelsens egen regi eller i samverkan med föreningar och aktörer som bedriver verksamhet riktad mot barn och ungdomar i Norrfjärdensområdet. Innehåll och utformning av aktiviteter bör ske i samverkan med barn och ungdomar.

Stiftelsen skall verka för ändamålet genom

att i egen regi eller i samverkan med andra aktörer anordna olika typer av aktiviteter och arrangemang som syftar till att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar som bor och/eller går skola i Norrfjärden,

att efter beslut från Stiftelsens styrelse, lämna bidrag till arrangemang av ovan angivet slag, samt

att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga stiftelsens ändamål

Stiftelsen bör i sin verksamhet eftersträva samarbete med individer, föreningar, och organisationer i bygden som verkar för samma ändamål.


Stiftelsens styrelse består av:

Susanne Sjölund, ordförande      
Erik Berglund, EFS
Per Söderberg, ordf Porsnäs motorklubb                              
Karin Stenlund, ordf Norrfjärdens 4H      
Lars U Granberg, ordf NIF   

Stiftelsen har en arbetsgrupp. Arbetsgruppen planerar, genomför och följer upp aktiviteter och arrangemang utifrån uppdrag av stiftelsens styrelse. Styrelsen har yttersta ansvaret och därför ska minst en person från styrelsen delta på träffarna med arbetsgruppen. 

Alla är välkomna att delta i arbetsgruppen!
Kontakta någon i styrelsen för mer information!

* 29 december 1941
+ 14 februari 2012


Karl-Axel Nyberg
var engagerad i ungdomsidrotten och övrig ungdomsverksamhet i Norrfjärden.

Han testamenterade sin kvarlåtenskaper till barn och ungdomar i Norrfjärden.

Stiftelsen har bildats för att infria hans vilja.